Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit

Deze webpagina’s kaderden in de uitvoering van het demonstratieproject ‘Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: Duurzaam Bedrijfsmanagement en Rendabiliteit’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Projectpartners zijn Diergezondheidszorg Vlaanderen, Vlaamse Schapenhouderij, K.U.Leuven en K.H.Kempen. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Landschapsbeheer
Tot enkele jaren geleden had onze maatschappij nog maar zelden van de termen ‘begrazing’ of ‘landschapsbeheer’ gehoord. Intussen worden de begrippen langzaam, maar zeker ingeburgerd. Begrazing is in feite een ruime benaming voor landschapsbeheer met (gedomesticeerde) grazers met als doel meer ‘groen’ in ons door wegen, lintbebouwingen en industrieterreinen dichtslibbende land te creëren en te beheren. Om tal van redenen wordt recentelijk terug gegrepen naar oude beheersmaatregelen, namelijk begrazing door kleine en grote herkauwers. Elke maatregel, zowel de machinale als de dierlijke techniek, heeft voor- en nadelen. De kunst is die beheersvorm te kiezen waarmee met een minimum aan kosten zo goed mogelijk de vooropgestelde doeleinden kunnen worden gerealiseerd.

 
Visies
Dit project tracht de twee uiteenlopende visies op de grazende kudde te belichten, namelijk enerzijds de kudde als graasmachine met als doel nutriëntenafvoer in gebieden en onderhoud of heroriëntatie van de vegetatie en anderzijds de kudde als inkomensvoorziening, waarbij natuurlijke productiviteit en rentabiliteit wordt nagestreefd. Beide standpunten (grondbeheerder versus kuddebeheerder) dichter bij elkaar brengen en tot overleg en kennisuitwisseling aanzetten zijn ook intenties van dit project.
Uitdaging Landschapsbegrazing kan een mooie uitdaging zijn voor de schapenhouderij. Om haalbaar te zijn – zeker op lange termijn – dient deze vorm van landbouw en meer specifiek schapenhouderij rendabel te zijn. Vandaar dat we ook aandacht aan een rentabiliteitsstudie besteden.
 
Contact
Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op via schapen.kempen@thomasmore.be.