Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten (Verordening (EG) Nr. 1099/2009)

Examen "Certificat de compétence opérations d'abattage professionells en vertu du règlement CE n°. 1099/2009"
Exam "Certificate of competence for slaughterhouse activities (Regulation (EC) N° 1099/2009)"
Prüfung "Zeugnis Befähigungsnachweise für Schlachthofbetriebe ((EU-) Verordnung) Nr. 1099/2009)"

 

Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden voorziet dat alle personeel dat in een slachthuis met levende dieren in contact komt hiervoor over een getuigschrift van vakbekwaamheid moet beschikken. Deze bepaling heeft tot doel om te verzekeren dat de personeelsleden in een slachthuis goed geïnformeerd zijn over de correcte manier om met dieren om te gaan en hun werk met respect voor het dierenwelzijn uitvoeren.
Dit getuigschrift wordt behaald na het volgen van een opleiding en het slagen voor een examen. Dit examen dient onafhankelijk te gebeuren.
De opleiding kan verstrekt worden door een opleidingsinstituut of kan intern verzorgd worden door de functionaris voor het dierenwelzijn. Indien de opleiding intern verzorgd wordt dient het examen te gebeuren onder toezicht van de AV-DMO, om de onafhankelijkheid van het examen te garanderen. Indien een slachthuis een examen onder toezicht van de AV-DMO wenst te laten doorgaan vult de operator het 'aanvraagformulier examen DMO' in en bezorgt dit aan de AV-DMO. Dit formulier wordt tevens overgemaakt aan de plaatselijke PCE.

Als de operator en de AV-DMO een tijdstip voor het examen overeengekomen zijn, dan vult de operator het elektronisch inschrijvingsformulier 'Inschrijven voor een examen' via onderstaande link in. Hou er rekening mee dat het inschrijvingsformulier 14 dagen voor het met de AV-DMO overeengekomen examentijdstip elektronisch dient ingevuld en doorgezonden te worden. 

 

Examen

Getuigschrift

vakbekwaamheid

slachthuisactiviteiten

Examen

Certificat

de compétence professionelle

de l'abattoir

Prüfung

Zeugnis

Befähigungsnachweise

Schlachthofbetriebe

     
Zodra de inschrijving voor het examen online is gebeurd ontvangt u een verzoek om het examengeld over te schrijven. Als dit gebeurd is, zal de inschrijving verder worden verwerkt en een login worden doorgemaild. Eveneens zal aan de doorgegeven AV-DMO een validatiecode worden bezorgd.
Met de inlogcode kan het examen op het overeengekomen tijdstip gestart worden. Op deze dag kunnen meerdere personeelsleden van hetzelfde bedrijf hun examen online afleggen. Het betrokken personeelslid/-leden dient (dienen) eerst enkele persoonsgegevens in te vullen en krijgt (krijgen) dan 15 juist-of-fout foto-/filmfragmentvragen te zien per diersoort waarvoor hij/zij examen wenst af te leggen. Om te slagen moet de kandidaat minstens 60% van de punten behalen. De taak van de AV-DMO bestaat erin om erop toe te zien dat het examen op een correcte manier verloopt. Als het examen wordt beëindigd en alles correct is verlopen, dan dient de AV-DMO de examenmodule af te sluiten door de hem/haar toegekende validatiecode in te geven. 
Na het afsluiten van de examenmodule verschijnen onmiddellijk de diersoorten waarvoor de kandidaat is geslaagd. Er bestaat ook een mogelijkheid om direct een attest van deelname af te printen. De definitieve getuigschriften van vakbekwaamheid worden enkele weken later per post naar het slachthuis opgestuurd.

Een slachthuisoperator kan er ook voor kiezen om de opleiding en het examen te laten verzorgen door de groep Dier&Welzijn. Indien je hierover meer inlichtingen wil, neem dan even contact op met jos.vanthielen@kuleuven.be.

Voor personeelsleden die nieuw in dienst zijn, kan er bij de Dienst Dierenwelzijn van het departement OMGEVING van de Vlaamse Overheid een tijdelijk getuigschrift aangevraagd worden in afwachting van het moment waarop ze het examen kunnen afleggen. Een tijdelijk getuigschrift is 3 maand geldig en met dit getuigschrift kan gewerkt worden onder supervisie van een persoon die in het bezit is van een definitief getuigschrift van vakbekwaamheid.